מילון אונליין

  חיפוש ברשת      מילון

 

lay – מילון אנגלי-עברי

מילים נרדפות: song, verse form, displace, lay, position, organise, get up, prepare, repose, impose
Babylon English-Hebrewהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
lay
(ש"ע) מערך, מצב, פני- (השטח, הדברים וכו'); צורה, סידור; שותפה למיטה; משגל (סלנג)
 
(ש"ע) שיר עלילתי; שיר, זמר
 
(פ') להשכיב; לשטח; להניח, לשים; להציג (בפני); להטיל; למקם; לערוך; לגרום; לשכך; להמר
 
(ת') הדיוט; לא מקצועי; לא מומחה; חילוני; של הדיוטות
 
lie
(פ') לשכב; לנוח; להימצא, לשכון; להיות-; להשתרע; לרבוץ

English Hebrew Paganismהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
lay
(ש"ע) ליי. בתרבות הקלטית גלית של בריטני, שיר של הבארד. ידוע יותר בשם האירי קטל.


lay – מילון אנגלי-אנגלי

מילים נרדפות: song, verse form, displace, lay, position, organise, get up, prepare, repose, impose
Babylon Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
lay
n. way in which something is laid or lies (especially of a country); (Slang) sexual partner (vulgar); (Slang) sexual intercourse (vulgar)
 
n. poem which tells a story (especially one that can be sung); song
 
v. place in a horizontal position; set in place; produce and deposit (an egg or eggs); present, propose; prepare; spread out; put; set; deposit; locate; cause; appease; cause to subside or end; bet, wager
 
adj. not clerical; not a member of the ordained clergy; not professional, not a member of a certain profession; not having expertise; of or done by the laity
 
lie
v. be in a horizontal position, recline; be placed in a horizontal position; rest; be located, be situated; be or remain in a particular position or condition; be, exist; extend; be acceptable (Law)

English Wikipedia - The Free Encyclopediaהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
Lay
Lay may refer to:

Places

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License
WordNet 2.0הורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
lay

Noun
1. a narrative song with a recurrent refrain
(synonym) ballad
(hypernym) song
(hyponym) minstrelsy
2. a narrative poem of popular origin
(synonym) ballad
(hypernym) poem, verse form
(hyponym) Edda

Verb
1. put into a certain place or abstract location; "Put your things here"; "Set the tray down"; "Set the dogs on the scent of the missing children"; "Place emphasis on a certain point"
(synonym) put, set, place, pose, position
(hypernym) move, displace
(hyponym) insert, enclose, inclose, stick in, put in, introduce
(see-also) range, array, lay out, set out
2. put in a horizontal position; "lay the books on the table"; "lay the patient carefully onto the bed"
(synonym) put down, repose
(hypernym) put, set, place, pose, position
(hyponym) rail
(cause) lie
(see-also) superimpose, superpose, lay over
3. prepare or position for action or operation; "lay a fire"; "lay the foundation for a new health care plan"
(hypernym) organize, organise, prepare, devise, get up, machinate
4. lay eggs; "This hen doesn't lay"
(hypernym) put down, repose
(hyponym) spawn
(derivation) layer
5. impose as a duty, burden, or punishment; "lay a responsibility on someone"
(hypernym) levy, impose

Adjective
1. concerning those not members of the clergy; "set his collar in laic rather than clerical position"; "the lay ministry"; "the choir sings both sacred and secular music"
(synonym) laic, secular
(similar) profane
2. not of or from a profession; "a lay opinion as to the cause of the disease"
(similar) nonprofessional

 
lie

Noun
1. a statement that deviates from or perverts the truth
(synonym) prevarication
(hypernym) falsehood, falsity, untruth, false statement
(hyponym) fib, story, tale, tarradiddle, taradiddle
2. position or manner in which something is situated
(hypernym) position, place
(derivation) rest

Verb
1. be located or situated somewhere; occupy a certain position
(hypernym) be
(hyponym) nestle
(verb-group) rest
2. be lying, be prostrate; be in a horizontal position; "The sick man lay in bed all day"; "the books are lying on the shelf"
(antonym) stand, stand up
(hyponym) sun, sunbathe
(entail) lie down
(verb-group) lie down
3. originate (in); "The problems dwell in the social injustices in this country"
(synonym) dwell, consist, belong, lie in
(hypernym) exist, be
(hyponym) inhere
4. be and remain in a particular state or condition; "lie dormant"
(hypernym) be
5. tell an untruth; pretend with intent to deceive; "Don't lie to your parents"; "She lied when she told me she was only 29"
(hypernym) misinform, mislead
(hyponym) romance
(derivation) prevarication
6. have a place in relation to something else; "The fate of Bosnia lies in the hands of the West"; "The responsibility rests with the Allies"
(synonym) rest
(hypernym) be
7. assume a reclining position; "lie down on the bed until you feel better"
(synonym) lie down
(hypernym) change posture
(hyponym) stretch, stretch out


Babylon English-Czechהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
lay
v. položit; uložit; klást [stanovit co; nechat (koho) být; propustit koho z práce; poskytnout co; rozložit co]
 
příd.jm. laický; světský
 
lie
v. lehnout si, ležet; spočívat v čem

Babylon English-Polishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
lay
Rzecz. laik
 
Czas. kłaść; położyć; układać; zakładać; znosić; zastawiać; przygotowywać
 
Przym. laicki; świecki

© 2007 מילון G בבילון אונליין - נתמך ע"י מילון בבילון 9