מילון אונליין

  חיפוש ברשת      מילון

 

work – מילון אנגלי-עברי

Babylon English-Hebrewהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
work
(ת') של עבודה
 
(פ') לעבוד; לפעול; להפעיל; לתפעל; לעבד; לעלות יפה; לגרום; לנהל; לפתור; להתקדם בקושי
 
(ש"ע) עבודה; מלאכה; מקצוע; עיסוק; משלח יד; מקום-עבודה; יצירה; מעשה; פעולה; מאמץ

ynet אנציקלופדיההורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
עבודה והספק (Work, Power)
 
עבודה והספק, מושגים במכניקה ובתחומים אחרים של הפיסיקה.
עבודה היא ההשפעה המצטברת של פעולת כוח לאורך דרך. העבודה שמבצע כוח על גוף מסוים היא מכפלת הדרך שהגוף עובר ברכיב הכוח המקביל לכיוון התנועה (הרכיב הניצב של הכוח אינו מבצע עבודה). כלומר...   רוצים לדעת עוד?© כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט  

work – מילון אנגלי-אנגלי

Babylon Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
work
v. labor; act; operate; activate; process; succeed; cause; manage; solve; advance with difficulty
 
n. labor; task; profession; occupation; vocation; place of work; creation; deed; action; effort
 
adj. of labor

English Wikipedia - The Free Encyclopediaהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
Work
Work may refer to:

Human labour
  • Work (project management), the effort applied to produce a deliverable or accomplish a task
  • Employment, a contract between two parties, one being the employer and the other being the employee
  • Creative work, a manifestation of creative effort, in copyright law
  • House work, management of a home
  • Manual work, physical work done by people
  • Paid work, relationship in which a worker sells labor and an employer buys it
  • Job, a regular activity performed in exchange for payment

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License
WordNet 2.0הורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
work

Noun
1. activity directed toward making or doing something; "she checked several points needing further work"
(hypernym) activity
(hyponym) wash, washing, lavation
2. a product produced or accomplished through the effort or activity or agency of a person or thing; "it is not regarded as one of his more memorable works"; "the symphony was hailed as an ingenious work"; "he was indebted to the pioneering work of John Dewey"; "the work of an active imagination"; "erosion is the work of wind or water over time"
(synonym) piece of work
(hypernym) product, production
(hyponym) follow-up, followup
(derivation) act
3. the occupation for which you are paid; "he is looking for employment"; "a lot of people are out of work"
(synonym) employment
(hypernym) occupation, business, job, line of work, line
(hyponym) coaching, coaching job
(derivation) put to work
4. applying the mind to learning and understanding a subject (especially by reading); "mastering a second language requires a lot of work"; "no schools offer graduate study in interior design"
(synonym) study
(hypernym) learning, acquisition
5. the total output of a writer or artist (or a substantial part of it); "he studied the entire Wagnerian oeuvre"; "Picasso's work can be divided into periods"
(synonym) oeuvre, body of work
(hypernym) end product, output
(hyponym) writing
6. a place where work is done; "he arrived at work early today"
(synonym) workplace
(hypernym) geographic point, geographical point
(hyponym) bakery, bakeshop, bakehouse
(part-meronym) locker room
7. (physics) a manifestation of energy; the transfer of energy from one physical system to another expressed as the product of a force and the distance through which it moves a body in the direction of that force; "work equals force times distance"
(hypernym) energy
(classification) physics, physical science, natural philosophy

Verb
1. exert oneself by doing mental or physical work for a purpose or out of necessity; "I will work hard to improve my grades"; "she worked hard for better living conditions for the poor"
(antonym) idle, laze, slug, stagnate
(hyponym) work through, run through, go through
(verb-group) do work
(derivation) actor, doer, worker
2. be employed; "Is your husband working again?"; "My wife never worked"; "Do you want to work after the age of 60?"; "She never did any work because she inherited a lot of money"; "She works as a waitress to put herself through college"
(synonym) do work
(hyponym) serve
(verb-group) put to work
(derivation) employment
3. have an effect or outcome; often the one desired or expected; "The voting process doesn't work as well as people thought"; "How does your idea work in practice?"; "This method doesn't work"; "The breaks of my new car act quickly"; "The medicine works only if you take it with a lot of water"
(synonym) act
(hypernym) succeed, win, come through, bring home the bacon, deliver the goods
(verb-group) bring, play, wreak, make for
(derivation) piece of work
4. perform as expected when applied; "The washing machine won't go unless it's plugged in"; "Does this old car still run well?"; "This old radio doesn't work anymore"
(synonym) function, operate, go, run
(hyponym) double
(verb-group) run
5. shape, form, or improve a material; "work stone into tools"; "process iron"; "work the metal"
(synonym) work on, process
(hypernym) transform, transmute, transubstantiate
(hyponym) coldwork, cold work
(verb-group) shape, form, mold, mould, forge
6. give a work-out to; "Some parents exercise their infants"; "My personal trainer works me hard"; "work one's muscles"
(synonym) exercise, work out
(hypernym) put to work
(hyponym) warm up
(cause) exercise, work out
(verb-group) exercise, work out
7. proceed along a path; "work one's way through the crowd"; "make one's way into the forest"
(synonym) make
(hypernym) pass, go through, go across
(hyponym) claw
8. operate in a certain place, area, or specialty; "She works the night clubs"; "The salesman works the Midwest"; "This artist works mostly in acrylics"
(verb-group) do work
9. proceed towards a goal or along a path or through an activity; "work your way through every problem or task"; "She was working on her second martini when the guests arrived"; "Start from the bottom and work towards the top"
(hypernym) go, proceed, move
(verb-group) make
10. move in an agitated manner; "His fingers worked with tension"
(hypernym) move, displace
11. cause to happen or to occur as a consequence; "I cannot work a miracle"; "wreak havoc"; "bring comments"; "play a joke"; "The rain brought relief to the drought-stricken area"
(synonym) bring, play, wreak, make for
(hypernym) make, create
(verb-group) act
12. cause to work; "he is working his servants hard"
(synonym) put to work
(hypernym) use, utilize, utilise, apply, employ
(hyponym) exercise, work out
(cause) do work
(verb-group) do work
(derivation) employment
13. prepare for crops; "Work the soil"; "cultivate the land"
(synonym) cultivate, crop
(hypernym) fix, prepare, set up, ready, gear up, set
(hyponym) overcrop, overcultivate
(verb-group) knead
(classification) farming, agriculture, husbandry
14. behave in a certain way when handled; "This dough does not work easily"; "The soft metal works well"
(hypernym) be
(verb-group) knead
15. have and exert influence or effect; "The artist's work influenced the young painter"; "She worked on her friends to support the political candidate"
(synonym) influence, act upon
(hypernym) affect, impact, bear upon, bear on, touch on, touch
(hyponym) prejudice, prepossess
16. operate in or through; "Work the phones"
(hypernym) operate, run
17. cause to operate or function; "This pilot works the controls"; "Can you work an electric drill?"
(hypernym) manage, deal, care, handle
18. provoke or excite; "The rock musician worked the crowd of young girls into a frenzy"
(hypernym) stimulate, excite, stir
19. gratify and charm, usually in order to influence; "the political candidate worked the crowds"
(hypernym) capture, enamour, trance, catch, becharm, enamor, captivate, beguile, charm, fascinate, bewitch, entrance, enchant
20. make something, usually for a specific function; "She molded the riceballs carefully"; "Form cylinders from the dough"; "shape a figure"; "Work the metal into a sword"
(synonym) shape, form, mold, mould, forge
(hypernym) create from raw material, create from raw stuff
(hyponym) carve
(verb-group) work on, process
21. move into or onto; "work the raisins into the dough"; "the student worked a few jokes into his presentation"; "work the body onto the flatbed truck"
(hypernym) move, displace
(hyponym) stir
22. make uniform; "knead dough"; "work the clay until it is soft"
(synonym) knead
(hypernym) manipulate
(hyponym) proof
(verb-group) cultivate, crop
23. use or manipulate to one's advantage; "He exploit the new taxation system"; "She knows how to work the system"; "he works his parents for sympathy"
(synonym) exploit
(hypernym) use, utilize, utilise, apply, employ
(hyponym) make hay
24. find the solution to (a problem or question) or understand the meaning of; "did you solve the problem?"; "Work out your problems with the boss"; "this unpleasant situation isn't going to work itself out"; "did you get it?"; "Did you get my meaning?"; "He could not work the math problem"
(synonym) solve, work out, figure out, puzzle out, lick
(hypernym) understand
(hyponym) answer, resolve
(entail) reason
25. cause to undergo fermentation; "We ferment the grapes for a very long time to achieve high alcohol content"; "The vintner worked the wine in big oak vats"
(synonym) ferment
(hypernym) convert
(hyponym) vinify
(cause) sour, turn, ferment
(verb-group) sour, turn, ferment
26. go sour or spoil; "The milk has soured"; "The wine worked"; "The cream has turned--we have to throw it out"
(synonym) sour, turn, ferment
(hypernym) change state, turn
(verb-group) ferment
27. arrive at a certain condition through repeated motion; "The stitches of the hem worked loose after she wore the skirt many times"
(hypernym) become, go, get


Babylon English-Czechהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
work
v. pracovat; fungovat; uvést co do provozu; působit; zpracovat; honit koho do práce
 
n. práce; zaměstnání; dílo; podnik

Babylon English-Polishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
work
Czas. pracować; eksploatować; działać; obsługiwać; działać, funkcjonować; wychodzić; używać; przemieszczać się
 
Rzecz. praca; zadanie; utwór; dzieło; roboty, prace; fabryka, zakład (produkcyjny)

© 2007 מילון G בבילון אונליין - נתמך ע"י מילון בבילון 9