מילון אונליין

  חיפוש ברשת      מילון

 

tip – מילון אנגלי-עברי

מילים נרדפות: perquisite, direction, guidance, spot, reorient, gift, push, walk, advise, remove
Babylon English-Hebrewהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
tip
(פ') לתת תשר; לשפוך; לשפע
 
(ש"ע) טיפ, תשר; קצה, חוד, עוקץ; עצה; שיפוע

Wikipedia ויקיפדיה העברית - האנציקלופדיה החופשיתהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
תשר

תֶּשֶׁר (טיפ או דמי שתייה) הוא סכום כסף אותו נותן לקוח לעובד שממנו קיבל שירות, בנוסף על החשבון הקבוע, כאות הוקרה על השירות. גודל הסכום תלוי בנוהג המקובל באותו אזור, אופי והיקף השירות וכן איכותו.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה
Hebrew tractor termsהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
tip

קצה
  


tip – מילון אנגלי-אנגלי

מילים נרדפות: perquisite, direction, guidance, spot, reorient, gift, push, walk, advise, remove
Babylon Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
tip
v. give a gratuity, give a sum of money to a person as a reward for their services; attach to the end or extremity of; spill; cause to slant, cause to overbalance so as to fall or turn over; be in a sloping position with one end higher than the other; touch lightly
 
n. gratuity, sum of money given to a person as a reward for their services; small piece of useful advice; top, summit; edge, point, nib, small piece fitted to the end of an object; slope, slant; (British) dump, garbage dumping site; (British informal) dirty place, messy place

English Wikipedia - The Free Encyclopediaהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
Tip
Tip may refer to:

Science and technology

See more at Wikipedia.org...

 
Team Impulse
Team Impulse (TiP) is a League of Legends team competing in the North American League of Legends Championship Series. The team was previously known as LMQ and was founded as a sister team to Royal Club that competed in the League of Legends Pro League in China. The team moved to North America on December 15, 2013 and competed in the North American scene. The team previously competed under the name LMQ iBUYPOWER in representation of their former sponsor iBUYPOWER. On December 26, the team rebranded as Team Impulse.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License
WordNet 2.0הורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
tip

Noun
1. the extreme end of something; especially something pointed
(hypernym) end
(hyponym) fingertip
2. a relatively small amount of money given for services rendered (as by a waiter)
(synonym) gratuity, pourboire, baksheesh, bakshish, bakshis, backsheesh
(hypernym) fringe benefit, perquisite, perk
(hyponym) Christmas box
(derivation) fee, bung
3. an indication of potential opportunity; "he got a tip on the stock market"; "a good lead for a job"
(synonym) lead, steer, confidential information, wind, hint
(hypernym) guidance, counsel, counseling, counselling, direction
(derivation) tip off
4. a V shape; "the cannibal's teeth were filed to sharp points"
(synonym) point, peak
(hypernym) convex shape, convexity
(hyponym) widow's peak
(part-holonym) cone, conoid, cone shape
5. the top point of a mountain or hill; "the view from the peak was magnificent"; "they clambered to the summit of Monadnock"
(synonym) peak, crown, crest, top, summit
(hypernym) topographic point, place, spot
(hyponym) hilltop, brow

Verb
1. cause to tilt; "tip the screen upward"
(hypernym) reorient
(hyponym) bank
(derivation) dump truck, dumper, tipper truck, tipper lorry, tip truck, tipper
2. mark with a tip; "tip the arrow with the small stone"
(hypernym) mark
3. give a tip or gratuity to in return for a service, beyond the agreed-on compensation; "Remember to tip the waiter"; "fee the steward"
(synonym) fee, bung
(hypernym) give, gift, present
(derivation) gratuity, pourboire, baksheesh, bakshish, bakshis, backsheesh
4. cause to topple or tumble by pushing
(synonym) topple, tumble
(hypernym) push, force
5. to incline or bend from a vertical position; "She leaned over the banister"
(synonym) lean, tilt, slant, angle
(hypernym) bend, flex
(hyponym) slope, incline, pitch
(see-also) overturn, tip over, turn over, upset, knock over, bowl over, tump over
6. walk on one's toes
(synonym) tiptoe, tippytoe
(hypernym) walk
7. strike lightly; "He tapped me on the shoulder"
(synonym) tap
(hypernym) strike
(hyponym) percuss
8. give insider information or advise to; "He tipped off the police about the terrorist plot"
(synonym) tip off
(hypernym) advise, counsel
(derivation) lead, steer, confidential information, wind, hint
9. remove the tip from; "tip artichokes"
(hypernym) remove, take, take away, withdraw


Babylon German-Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
Tip (der)
nm. (new spell.=Tipp) tip, clue, hint, subtle suggestion, something which helps to solve a problem

Babylon French-Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
TIP (titre interbancaire de paiement)
payment agreement between the banks

© 2007 מילון G בבילון אונליין - נתמך ע"י מילון בבילון 9