מילון אונליין

  חיפוש ברשת      מילון

 

set – מילון אנגלי-עברי

Babylon English-Hebrewהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
set
(ת') קבוע, יציב; ערוך, מוכן; נחוש; קבוע מראש
 
(פ') לשים, להניח; לקבוע; לקבע; להציב; לגרום; לערוך, להכין; לשמש; לכוון; לשבץ
 
(ש"ע) מערכת, סט; קבוצה, חוג; מערך; תנוחה; סדרה; מקלט; אתר-הסרטה; כיוון; התקשות
 
SET (Secure Electronic Transaction)
(במסחר אלקטרוני) סימן מסחר לפרוטוקול תקני לאבטחת עסקאות פיננסיות המבוצעות בכרטיס אשראי דרך האינטרנט

Wikipedia ויקיפדיה העברית - האנציקלופדיה החופשיתהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
סט (משחק קלפים)

סט הוא משחק קלפים, ובו יש 81 קלפים, שלכל אחד מהם ארבעה מאפיינים המתחלקים לשלוש אפשרויות שונות:
  • צורות (על כל קלף מצוירות בין אחת לשלוש צורות זהות): מעוין (מלבן באחת הגרסאות, למשל זו שבתמונה), גל (טילדה), אליפסה
  • דגם מילוי הצורות: ריק, מפוספס, מלא
  • צבע הצורות: אדום, ירוק, סגול
  • מספר הצורות שעליו: 1, 2, 3
חפיסת הקלפים מכילה קלף לכל שילוב אפשרי של המאפיינים הנ"ל.

מטרת המשחק היא למצוא 'סטים'. שלושה קלפים יכולים להוות יחד 'סט' אם הם מקיימים את הכלל הבא: עבור כל אחד מהמאפיינים בנפרד, שלושת הקלפים זהים זה לזה או שונים זה מזה. לדוגמה, שלושה קלפים שבכל אחד מהם מעוין אחד מלא בצבע שונה הם סט. דוגמה נוספת: שלושה קלפים שבכל אחד צורה אחרת, צבע אחר, אבל כולם מפוספסים ובכמות 1 – גם הם סט.

מהלך המשחק: מניחים 12 קלפים (יש כאלה שמתחילים עם 9) באופן גלוי, וכל המשתתפים מנסים למצוא סטים מבין הקלפים. משתתף שמצא סט מכריז 'סט'. אם הקלפים שחשב עליהם הם אכן סט, המשתתף מקבל נקודה, מסירים את קלפי הסט ומניחים אחרים במקומם. אם אף משתתף לא הצליח למצוא סט לאחר פרק זמן סביר, ניתן להוסיף עוד 3 קלפים (יש כאלה המוסיפים רק קלף אחד בפעם) ולחפש 'סט' ב-15 הקלפים שפרוסים כעת – דבר המשפר משמעותית את הסיכוי לקיומו של סט מתוך הקלפים הפרוסים. ברגע שמוצאים סט מתוך 15 קלפים, מוציאים את 3 הקלפים שהיוו סט, וממשיכים את המשחק שוב עם 12 קלפים.


להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...

 
קבוצה (מתמטיקה)

קבוצה היא מושג יסודי במתמטיקה. התיאור האינטואיטיבי של קבוצה הוא "אוסף של עצמים", אך ישנם ענפים במתמטיקה בהם ניתנות הגדרות מדויקות יותר, כגון: תורת הקבוצות האקסיומטית.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה
ynet אנציקלופדיההורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
קבוצה (Set)
 
קבוצה, מושג במתמטיקה (בלוגיקה מקובל השימוש במונח מחלקה לציון מושג זה עצמו), המופיע בשלוש דרגות של הפשטה:
1. בכל תחומי המתמטיקה, הוא מציין אוסף כלשהו של עצמים: קבוצת הקודקודים של משולש, קבוצת כל המספרים הזוגיים וכיו"ב. עצם המשתייך לקבוצה...   רוצים לדעת עוד?© כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט  

set – מילון אנגלי-אנגלי

Babylon Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
set
adj. fixed, unchanging; arranged, prepared; resolute, firmly resolved; determined in advance
 
v. put, place; determine; fix in place; assign, post, appoint a person for a role; cause to be in a particular condition; arrange, prepare; adjust, align, calibrate to a specific position or setting; insert, inlay
 
n. system; group of items, collection; posture, carriage; series, sequence; receiver, electronic device for receiving radio or television broadcasts; filming location; setting for a drama film or television program; direction; process of hardening
 
SET (Secure Electronic Transaction)
(in E-commerce) trademark for a standard protocol for security of financial transactions carried out by Internet credit card

English Wikipedia - The Free Encyclopediaהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
Set
Set or The Set may refer to:


Mathematics and computer programming

See more at Wikipedia.org...

 
Set (game)
Set! redirects here. Set! is also a special form in the Scheme programming language.
Set is a real-time card game designed by Marsha Falco in 1974 and published by Set Enterprises in 1991. The deck consists of 81 cards varying in four features: number (one, two, or three); symbol (diamond, squiggle, oval); shading (solid, striped, or open); and color (red, green, or purple). Each possible combination of features (e.g., a card with three striped green diamonds) appears precisely once in the deck.

See more at Wikipedia.org...

 
Set (mathematics)
In mathematics, a set is a collection of distinct objects, considered as an object in its own right. For example, the numbers 2, 4, and 6 are distinct objects when considered separately, but when they are considered collectively they form a single set of size three, written {2,4,6}. Sets are one of the most fundamental concepts in mathematics. Developed at the end of the 19th century, set theory is now a ubiquitous part of mathematics, and can be used as a foundation from which nearly all of mathematics can be derived. In mathematics education, elementary topics such as Venn diagrams are taught at a young age, while more advanced concepts are taught as part of a university degree. The German word Menge, rendered as "set" in English, was coined by Bernard Bolzano in his work The Paradoxes of the Infinite.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License
WordNet 2.0הורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
Set

Noun
1. evil beast-headed Egyptian god with high square ears and a long snout; brother and murderer of Osiris
(synonym) Seth
(hypernym) Egyptian deity

 
set

Noun
1. a group of things of the same kind that belong together and are so used; "a set of books"; "a set of golf clubs"; "a set of teeth"
(hypernym) collection, aggregation, accumulation, assemblage
(hyponym) dentition, teeth
(member-meronym) volume
2. (mathematics) an abstract collection of numbers or symbols; "the set of prime numbers is infinite"
(hypernym) abstraction
(hyponym) interval
(classification) mathematics, math, maths
3. several exercises intended to be done in series; "he did four sets of the incline bench press"
(synonym) exercise set
(hypernym) exercise, exercising, physical exercise, physical exertion, workout
4. representation consisting of the scenery and other properties used to identify the location of a dramatic production; "the sets were meticulously authentic"
(synonym) stage set
(hypernym) representation
(hyponym) scenery, scene
(part-holonym) mise en scene, stage setting, setting
(part-meronym) set decoration
5. an unofficial association of people or groups; "the smart set goes there"; "they were an angry lot"
(synonym) circle, band, lot
(hypernym) social group
(hyponym) car pool
6. a relatively permanent inclination to react in a particular way; "the set of his mind was obvious"
(synonym) bent
(hypernym) inclination, disposition, tendency
(derivation) specify, determine, fix, limit
7. the act of putting something in position; "he gave a final set to his hat"
(hypernym) placement, location, locating, position, positioning, emplacement
8. a unit of play in tennis or squash; "they played two sets of tennis after dinner"
(hypernym) playing period, period of play, play
9. the process of becoming hard or solid by cooling or drying or crystallization; "the hardening of concrete"; "he tested the set of the glue"
(synonym) hardening, solidifying, solidification, curing
(hypernym) natural process, natural action, action, activity
(hyponym) congealment, congelation
(part-holonym) plastination
(derivation) jell, congeal
10. the descent of a heavenly body below the horizon; "before the set of sun"
(hypernym) descent
11. (psychology) a temporary readiness to respond in a particular way; "the subjects' set led them to solve problems the familiar way and to overlook the simpler solution"; "his instructions deliberately gave them the wrong set"
(synonym) readiness
(hypernym) cognitive state, state of mind
(derivation) set up, lay out
(classification) psychology, psychological science
12. any electronic equipment that receives or transmits radio or tv signals; "the early sets ran on storage batteries"
(hypernym) electronic equipment
(hyponym) receiver, receiving system
(part-holonym) communication system, communication equipment

Verb
1. put into a certain place or abstract location; "Put your things here"; "Set the tray down"; "Set the dogs on the scent of the missing children"; "Place emphasis on a certain point"
(synonym) put, place, pose, position, lay
(hypernym) move, displace
(hyponym) insert, enclose, inclose, stick in, put in, introduce
(see-also) drop, set down, put down, unload, discharge
2. fix conclusively or authoritatively; "set the rules"
(synonym) determine
(hyponym) identify, place
(derivation) bent
3. decide upon or fix definitely; "fix the variables"; "specify the parameters"
(synonym) specify, determine, fix, limit
(hypernym) choose, take, select, pick out
(hyponym) quantify
(derivation) bent
4. establish as the highest level or best performance; "set a record"
(synonym) mark
(hypernym) lay down, establish, make
5. put into a certain state; cause to be in a certain state; "set the house afire"
(hypernym) change, alter, modify
(hyponym) pitch
(see-also) cancel, offset, set off
6. fix in a border; "The goldsmith set the diamond"
(hypernym) arrange, set up
7. make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc; "Get the children ready for school!"; "prepare for war"; "I was fixing to leave town after I paid the hotel bill"
(synonym) fix, prepare, set up, ready, gear up
(hypernym) change, alter, modify
(hyponym) socialize, socialise
(derivation) readiness
8. set to a certain position or cause to operate correctly; "set clocks or instruments"
(hypernym) adjust, correct
(hyponym) reset
(see-also) advance, set ahead
(derivation) setting
9. locate; "The film is set in Africa"
(synonym) localize, localise, place
(hypernym) stage, present, represent
10. disappear beyond the horizon; "the sun sets early these days"
(synonym) go down, go under
(antonym) rise, come up, uprise, ascend
(hypernym) descend, fall, go down, come down
(classification) astronomy, uranology
11. adapt for performance in a different way; "set this poem to music"
(synonym) arrange
(hypernym) compose, write
(hyponym) prearrange
(classification) music
12. put or set (seeds or seedlings) into the ground; "Let's plant flowers in the garden"
(synonym) plant
(hypernym) put, place, pose, position, lay
(hyponym) root
13. apply or start; "set fire to a building"
(hypernym) originate, initiate, start
14. become gelatinous; "the liquid jelled after we added the enzyme"
(synonym) jell, congeal
(hypernym) solidify
(derivation) hardening, solidifying, solidification, curing
15. put into a position that will restore a normal state; "set a broken bone"
(hypernym) put, place, pose, position, lay
16. insert (a nail or screw below the surface, as into a countersink)
(synonym) countersink
(hypernym) bury, sink
17. give a fine, sharp edge to a knife or razor
(hypernym) hone
18. urge a dog to attack someone
(synonym) sic
(hypernym) assail, assault, set on, attack
19. estimate; "We put the time of arrival at 8 P.M."
(synonym) place, put
(hypernym) estimate, gauge, approximate, guess, judge
20. equip with sails, masts, etc.; "rig a ship"
(synonym) rig, set up
(hypernym) equip, fit, fit out, outfit
21. get ready for a particular purpose or event; "set up an experiment"; "set the table"; "lay out the tools for the surgery"
(synonym) set up, lay out
(hypernym) fix, prepare, set up, ready, gear up
(derivation) readiness
22. alter or regulate so as to achieve accuracy or conform to a standard; "Adjust the clock, please"; "correct the alignment of the front wheels"
(synonym) adjust, correct
(hypernym) change, alter, modify
(hyponym) proportion
23. bear fruit; "the apple trees fructify"
(synonym) fructify
(hypernym) reproduce, procreate, multiply
24. arrange attractively; "dress my hair for the wedding"
(synonym) dress, arrange, do, coif, coiffe, coiffure
(hypernym) groom, neaten
(hyponym) bob
(verb-group) dress, groom, curry

Adjective
1. (usually followed by `to' or `for') on the point of or strongly disposed; "in no fit state to continue"; "fit to drop"; "laughing fit to burst"; "she was fit to scream"; "primed for a fight"; "we are set to go at any time"
(synonym) fit(p), primed(p), set(p)
(similar) ready
2. fixed and unmoving; "with eyes set in a fixed glassy stare"; "his bearded face already has a set hollow look"- Connor Cruise O'Brien; "a face rigid with pain"
(synonym) fixed, rigid
(similar) nonmoving, unmoving
3. situated in a particular spot or position; "valuable centrally located urban land"; "strategically placed artillery"; "a house set on a hilltop"; "nicely situated on a quiet riverbank"
(synonym) located, placed, situated
(similar) settled
4. set down according to a plan:"a carefully laid table with places set for four people"; "stones laid in a pattern"
(synonym) laid
(similar) arranged, ordered
5. being below the horizon; "the moon is set"
(synonym) set(p)
(similar) down
6. determined or decided upon as by an authority; "date and place are already determined"; "the dictated terms of surrender"; "the time set for the launching"
(synonym) determined, dictated
(similar) settled
7. converted to solid form (as concrete)
(synonym) hardened
(similar) hard


Babylon German-Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
Set (das/der)
n. set, group of items, series of tennis games making up one part of a match

Babylon French-Englishהורד מילון בבילון 9 למחשב שלך
set
nm. set

© 2007 מילון G בבילון אונליין - נתמך ע"י מילון בבילון 9